ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
การบริหารงาน
งานการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง(01)
อำนาจหน้าที่(03)
ข้อมูลผู้บริหาร(02)
ข้อมูลการติดต่อ(05)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน(04)
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส่วนราชการ
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี(011)
การป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ6เดือน(012)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(013)
การบริหารงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(014)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(015)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(016)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(017)
E-Service(018)
งานการเงิน
งบแสดงสถานะทางการเงิน
รายรับของ อบต.
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ(019)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(022)
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(020)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (021)
งานบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(023)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล(024)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(025)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(026)
แผนป้องกันการทุจริต
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 032
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน(037)
รายงานการผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี(038)
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่(31)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566(036)
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy(33)
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน042
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(027)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(028)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(029)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(030)
นโยบายบริหารความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(034)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(035)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ(039)
การขับเคลื่อนจริยธรรม(040)
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ(041)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(043)
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การขออนุญาตก่อสร้าง
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
การยื่นแบบชำระภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การตอบสนองเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA 2565
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ (Q&A)(08)
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(010)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สมุดเยี่ยมชม (GBook)
ดาวโหลดเอกสาร (Download)
Social Network(09)
รายงานการประชุมสภา
คำสั่งสภา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ความรู้เรื่องอาเซียน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง อปท.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.ฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(การกระจายอำนาจ)
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมนิติกร
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาส์นจากผู้บริหาร

นายพลกฤต อินทร์โท่โล่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย

พ.อ.อ.วิชยุตฆ์ เทียมปาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
งานกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 56 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
Social Network(09)
กยศ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
สถานที่ท่องเที่ยว
OTOP ตำบล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.214.184.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 894,487
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-09-28

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุุจริตฯ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-589063
Email : kasetwisai01@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.