ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
การบริหารงาน
งานการเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
งานบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
ข้อมูล ITA


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย มี 9 ยุทธศาสตร์

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำ

เป้าประสงค์ที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุงขยายเขตประปาหมู่บ้าน

    แนวทางที่ 1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ขุดลอกหนองน้ำ บ่อน้ำตื้น ท่อระบายน้ำ

เป้าประสงค์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง

    แนวทางที่ 1   การขยายเขตประปา หรือก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

    แนวทางที่ 2   การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

    แนวทางที่ 3   พัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 1  ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน คสล.

    แนวทางที่ 1   ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน จัดทำร่องระบายน้ำและวางท่อ

เป้าประสงค์ที่ 2  เพิ่มขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐานให้มีความคุ้มค่าและทั่วถึง

    แนวทางที่ 1   การปรับปรุงก่อสร้างบำรุงรักษาถนนให้ทั่วถึง

    แนวทางที่ 2   การจัดทำร่องระบายน้ำและวางท่อให้ทั่วถึง

    แนวทางที่ 3   การปรับปรุงก่อสร้างบำรุงรักษาถนนดิน ถนนลูกรังให้ทั่วถึง

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์สตรี เด็ก คนชรา

   แนวทางที่ 1   การส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

   แนวทางที่ 2   ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้ยังยืน

เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนา ให้ความรู้ ความเข้าใจให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 1      ส่งเสริมการให้ความรู้

แนวทางที่ 2      การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 1  อนุรักษ์ สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม

    แนวทางที่ 1  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

    แนวทางที่ 2  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

    แนวทางที่ 3  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ

   แนวทางที่ 1   การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน

   แนวทางที่ 2   ส่งเสริมสนับสนุนการตลาดในชุมชน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

 

 

เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนา ให้ความรู้ ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 1      ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

แนวทางที่ 2      การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน

แนวทางที่ 3      ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข

เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาป่าชุมชน

แนวทางที่ 1      ส่งเสริมด้านการปลูกป่าชุมชน

แนวทางที่ 2      ส่งเสริมสนับสนุนการกำจัดขยะ

เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ

    แนวทางที่ 1  การให้ความรู้ด้านโรคติดต่อ

    แนวทางที่ 2  การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

เป้าประสงค์ที่ 1  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ

   แนวทางที่ 1   ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

   แนวทางที่ 2   ส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช

เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนา ให้ความรู้ ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางที่ 1      ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

แนวทางที่ 2      การส่งเสริมการรู้จักวิถีชุมชน

แนวทางที่ 3      ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประชาธิปไตยและการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัยให้เป็นบุคคลที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 1      การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

 แนวทางที่ 2    การส่งเสริมและจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง เยาวชนและ       ประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล(Good Government)

แนวทางที่  3    การพัฒนาการบริหาร จัดการสำนักงาน

 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ

เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน

แนวทางที่ 1      ส่งเสริมสนับสนุน ประสาน รวมมือกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน

สาส์นจากผู้บริหาร

นายพลกฤต อินทร์โท่โล่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย

พ.อ.อ.วิชยุตฆ์ เทียมปาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
งานกิจการสภา
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 56 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
Social Network(09)
กยศ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
สถานที่ท่องเที่ยว
OTOP ตำบล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.214.184.223
คุณเข้าชมลำดับที่ 894,593
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-09-28

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ร้องเรียนการทุุจริตฯ
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-589063
Email : kasetwisai01@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.